Tag: Malian music

Maribayassa

Bamana lyrics Musɔ kɛlɛn sɔrɔla Dɛn ko gɛlɛyara o ma Muso ka wele bɔ Ka taa se yassa so ma O Kan sɔn dɛn kɛlɛnna Kalo kɛlɛn kalo fila Musɔ…
Read More